Skip to content Skip to footer

Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 3149/10.6.2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» και τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» Υ.Α. 83064/ΙΖ (ΦΕΚ/Β/1173/20.8.2003).

Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας θα ανανεώνεται όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες, με στόχο την προσαρμογή του στις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών, τις διεθνείς πρακτικές και την εναρμόνισή του με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Τα όποια παραρτήματά του που ενδεχομένως εκδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Ε.Ο.Λ.

Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας δύναται να αναθεωρηθεί κατ’ ΑΡΘΡΟ ή στο σύνολο του, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 1ο – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας είναι πολιτιστικός πυρήνας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας από το 1954 (αρχικά ως Δημοτική).

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η συγκέντρωση, διατήρηση, οργάνωση και προώθηση της γνώσης. Ακόμη, η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων, προς τον χρήστη, υπηρεσιών για την προαγωγή της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, προωθώντας την ισότητα των ευκαιριών όλων των πολιτών ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας μέσα από τη λειτουργία της στοχεύει:

 • Στη συγκρότηση μιας πλήρους και ενημερωμένης συλλογής από έντυπο, οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό που να καλύπτει όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσης.
 • Στην επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, ώστε να υποστηρίζει τις πληροφοριακές ανάγκες των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και της ευρύτερης περιοχής ευθύνης της (Επαρχία Παρνασσίδας Ν. Φωκίδας, Βόρειο Τμήμα Ν. Αττικής και Στερεοελλαδικό Τμήμα Ν. Ευβοίας), και στην παροχή πληροφοριών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών τους.
 • Στην παρακολούθηση και εφαρμογή των εξελίξεων της τεχνολογίας και στη διάδοση της χρήσης της για την καλύτερη, εγκυρότερη και έγκαιρη προσφορά πληροφοριακών υπηρεσιών προς τους αναγνώστες.
 • Στη διασφάλιση της ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στη Βιβλιοθήκη.
 • Στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα στηρίζουν τις νέες εκπαιδευτικές τάσεις όπως είναι η έρευνα, η αναζήτηση, η χρήση των νέων τεχνολογιών με απώτερο στόχο τη συγκρότηση μιας νέας κοινωνίας αναγνωστών.
 • Στην παροχή υλικού για ενημέρωση, διασκέδαση, πληροφόρηση, επιμόρφωση, δημιουργική ενασχόληση στοχεύοντας και συμβάλλοντας στη δια βίου εκπαίδευση των πολιτών και στην παροχή εκείνων των μέσων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και την εισαγωγή στην κοινωνία της πληροφορίας.
 • Στην ενεργό συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής της καθώς και σε ζωτικά κοινωνικά ζητήματα ή και στη διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων, με δυνατότητα συνεργασιών με άλλους τοπικούς ή μη φορείς με παρεμφερείς σκοπούς, για την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής της.

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Στις συλλογές της Βιβλιοθήκης συγκαταλέγονται τα αγορασμένα βιβλία και περιοδικά, οι δωρεές, το υλικό της Κεντρικής και της Κινητής Βιβλιοθήκης, η ψηφιακή της συλλογή.

Ανάπτυξη Συλλογών

Οι συλλογές του υλικού της Βιβλιοθήκης (έντυπου, ηλεκτρονικού και ψηφιακού) αναπτύσσονται με στόχο να ανταποκρίνονται στις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και μορφωτικές ανάγκες του κοινού, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εκδόσεις, τις προτάσεις των χρηστών και τις εκδόσεις που αφορούν την πόλη της Λιβαδειάς, και την ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας και της Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια για εμπλουτισμό της συλλογής του σπάνιου υλικού, με εντοπισμό εκδόσεων τοπικού χαρακτήρα και ολοκλήρωση των υπαρχουσών συλλογών.

Πολιτική εμπλουτισμού

Οι προσκτήσεις υλικού γίνονται με αγορές, ανταλλαγές, δωρεές και υποχρεωτική κατάθεση αντιτύπων τεκμηρίων σε έντυπη ή άλλη οπτικοακουστική και ηλεκτρονική μορφή.

Για τις αγορές ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται, κάθε φορά, από το νόμο που αφορά προμήθειες του Δημόσιου Τομέα, καθώς και όσα προβλέπονται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» (ΦΕΚ/Β/1173/20.8.2003). Προκειμένου για υλικό σπάνιο που συμπληρώνει τις συλλογές της Βιβλιοθήκης και εξυπηρετεί το σκοπό της, ο Διευθυντής προβαίνει στην αγορά του χωρίς προηγούμενη έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου (Ν. 3149/10.6.2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις», αρθρ. 6, παρ. 7). Ανταλλαγές δύναται να πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη, είτε από πολλαπλά αντίτυπα, είτε από τις εκδόσεις της, προκειμένου να αποκτήσει εκδόσεις που δεν υπάρχουν στις συλλογές της και θεωρούνται σημαντικές. Οι ανταλλαγές πραγματοποιούνται, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, με έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου.

Οι αναγνώστες μπορούν να προτείνουν βιβλία ή άλλο υλικό για τον εμπλουτισμό της συλλογής, αλλά η τελική επιλογή γίνεται από το αρμόδιο τμήμα παραλαβής και παραγγελιών ανάλογα με τις δυνατότητες της Βιβλιοθήκης και με βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση όλων των αναγνωστών.

Η Βιβλιοθήκη συγκεντρώνει και προωθεί υλικό το οποίο απεικονίζει όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού, και επιλέγεται με γνώμονα τη δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις προωθώντας την ισότητα της πρόσβασης στην γνώση για όλους τους ανθρώπους. Το κοινό έχει τη δυνατότητα να καταθέσει εγγράφως τις προτάσεις του, να εκφράσει τα παράπονα ή τις ενστάσεις του για το υλικό της Βιβλιοθήκης. Για όλα τα παραπάνω θα λάβει απαντήσεις αρμοδίως.

Δωρεές / Χορηγίες / Κατάθεση Εντύπων / Απόσυρση Υλικού

Η Βιβλιοθήκη δέχεται δωρεές σε είδος, χορηγίες και χρηματικά ποσά. Η αποδοχή δωρεών σημαντικών συλλογών και χρηματικών ποσών εγκρίνεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. Στους δωρητές παρέχεται κατά περίπτωση ευχαριστήριο ή/και αντίστοιχο παραστατικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φορολογικούς σκοπούς.
Οι δωρεές σε είδος ή εντάσσονται στις συλλογές της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζοντάς την, ή προωθούνται σε άλλους φορείς (βιβλιοθήκες, σχολεία κλπ).

Τεκμήρια που εκδίδονται στο Νομό Βοιωτίας κατατίθενται υποχρεωτικά σε δύο αντίτυπα από το συγγραφέα, τυπογράφο, λιθογράφο ή εκδότη, στους οποίους δίνεται έγγραφο αποδεικτικό κατάθεσης (Ν. 3149/10.6.2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις», αρθρ. 12, παρ. 7δ και 9).

Υλικό που έχει υποστεί ανεπανόρθωτη φθορά και δεν είναι δυνατή η αποκατάστασή του αποσύρεται και αν είναι σπάνιο φυλάσσεται, αν όχι καταστρέφεται, με πρωτόκολλο καταστροφής.

Διαχείριση Συλλογών

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση του κοινού, για χρήση στο Αναγνωστήριο ή για δανεισμό από το υλικό του Δανειστικού Τμήματος.
Εξαίρεση από άμεση διάθεση αποτελούν: τα ψηφιακά αρχεία που υπόκεινται στον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, το πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, ΦΕΚ, δεμένα περιοδικά και εφημερίδες, οπτικοακουστικό υλικό κτλ.), και οι κλειστές συλλογές της Βιβλιοθήκης, στις οποίες πρόσβαση έχουν μόνο οι υπάλληλοί της.

Κλειστές συλλογές της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας αποτελούν:

 • Παλαιότυπα και σπάνια
 • Χειρόγραφα
 • Αρχεία όπως αυτά προβλέπονται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών», (ΦΕΚ/Β/1173/20.8.2003
 • Χαρακτικά
 • Χάρτες
 • Βιντεοκασέτες, CDs, DVDs, Δίσκοι βινυλίου

Τεκμήρια από τις κλειστές συλλογές δίνονται μόνο για χρήση στο Αναγνωστήριο, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του αναγνώστη/ερευνητή στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
Ειδικότερα, τα χειρόγραφα δίνονται μόνον σε ερευνητές μετά από έγγραφο αίτημα στο οποίο θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και το αντικείμενο της προσωπικής τους έρευνας. Σε περίπτωση διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών ή διατριβών, οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από μία γραπτή σύσταση, σε μορφή ξεχωριστής επιστολής, ή βεβαίωση της οικείας σχολής περί της ανάληψης της εργασίας. Για κάθε νέο αντικείμενο έρευνας, οι αναγνώστες πρέπει να συμπληρώνουν νέα έντυπη αίτηση. Για κάθε αίτηση, χορηγείται άδεια, εφόσον η αιτιολογία είναι επαρκής, από το Διευθυντή της Βιβλιοθήκης.

Οι αναγνώστες/ερευνητές οφείλουν να χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή τα χειρόγραφα, είτε είναι κώδικες, είτε είναι λυτά έγγραφα κλπ. και να τα επιστρέφουν στον υπάλληλο στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβαν, παίρνοντας τη σχετική απόδειξη επιστροφής. Τεκμήρια που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει (φθαρμένα) ή είναι υπό συντήρηση, καθώς και αρχεία ακατάτακτα ή χρήζοντα συντήρησης δε δίνονται προς μελέτη.

Αναπαραγωγή τεκμηρίων από τις κλειστές συλλογές πραγματοποιείται μόνο από τη Βιβλιοθήκη, εφόσον κριθεί απαραίτητο και σύμφωνα με όσα προβλέπει ο «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών», (ΦΕΚ/Β/1173/20.8.2003).

Ψηφιοποίηση υλικού

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών», που υλοποίησε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ψηφιοποίησε ένα μεγάλο μέρος από το σπάνιο υλικό της. Το ψηφιοποιημένο υλικό είναι διαθέσιμο στους χρήστες τόσο μέσα από τους χώρους της Βιβλιοθήκης όσο και από τον Δημόσιο Κατάλογό μας (OPAC) https://bit.ly/4cK5dW8.

Στο πλαίσιο εμπλουτισμού της ψηφιακής της συλλογής η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας συγκεντρώνει και εντάσσει στις συλλογές της ψηφιακό και υλικό τρίτων τοπικού ενδιαφέροντος που δεν υπόκειται στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων ή έχει εξασφαλίσει την άδεια των δικαιούχων με γραπτό συμφωνητικό.

Επεξεργασία υλικού

Το υλικό σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Βιβλιοθήκης και καταγράφεται στο βιβλίο εισαγωγής υλικού λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό.

Στη συνέχεια, ταξινομείται σύμφωνα με το διεθνές δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY.
Κατόπιν, υπόκειται σε ηλεκτρονική επεξεργασία και καταχωρούνται τα στοιχεία του στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος για Βιβλιοθήκες ILS Koha, με την υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, σε μορφότυπο UNIMARC.

Το υλικό της Βιβλιοθήκης καταλογογραφείται με βάση τους Αγγλο-αμερικάνικους κανόνες κατολογογράφησης [AngloAmerican Cataloguing Rules 2 (AACR2)].

Η θεματική ευρετηρίαση βασίζεται στους καταλόγους θεματικών επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, οι οποίοι συμπληρώνονται και τροποποιούνται όπου κρίνεται αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Βιβλιοθήκη δέχεται το κοινό καθημερινά, εκτός Κυριακής.
Οι ώρες λειτουργίας για το κοινό είναι οι εξής:


Χειμερινό ωράριο (Μέσα Σεπτεμβρίου – 30 Ιουνίου):
Δευτέρα και Πέμπτη: 8.30 – 20.30
Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο: 08.30 – 14.30


Θερινό ωράριο (1 Ιουλίου – Μέσα Σεπτεμβρίου):
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.30 – 14.30
Σάββατο: Κλειστή

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το προσωπικό

 • Είναι υποχρεωμένο να εκτελεί στο ακέραιο και με ευσυνειδησία τα καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση την οποία κατέχει, και του ανατίθενται εκάστοτε από τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης.
 • Είναι υποχρεωμένο να εξυπηρετεί και να βοηθά τους χρήστες στην αναζήτηση και τον εντοπισμό τεκμηρίων.
 • Είναι υποχρεωμένο να διατηρεί το χώρο στον οποίο εργάζεται τακτοποιημένο και καθαρό, και να μεριμνά ή/και να ενημερώνει τη διεύθυνση για προβλήματα που έχει εντοπίσει στη λειτουργία της βιβλιοθήκης
 • Προβαίνει στην παροχή πληροφοριών που του ζητούνται, χρησιμοποιώντας το υλικό της Βιβλιοθήκης και τις νέες τεχνολογίες.
 • Αντιμετωπίζει τους χρήστες με ευγένεια και φροντίζει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν, ή ζητά τη συνδρομή της διεύθυνσης όταν δε μπορεί να ανταπεξέλθει.
 • Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διοργανώσεις εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και εκθέσεων της Βιβλιοθήκης, αναλόγως του γνωστικού του αντικειμένου.
 • Συμμετέχει στις εργασίες της απογραφής του υλικού.
 • Παροτρύνεται και δύναται να παρακολουθεί, κατά καιρούς, επιμορφωτικά σεμινάρια, με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεων και ικανοτήτων του, σε σχέση πάντα με το γνωστικό του αντικείμενο και τους σκοπούς που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη.

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συμπεριφορά Χρηστών

Η Βιβλιοθήκη Λεβαδείας προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα των χρηστών/μελών της, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη, καθώς και οι περιστασιακοί χρήστες της Βιβλιοθήκης εκάστοτε, θα πρέπει να έχουν λάβει γνώση του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας, τόσο κατά την εγγραφή τους στο μητρώο μελών αλλά και μετά από κάθε επικαιροποίησή του.

Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Επιτρέπεται η χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop) σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους της Βιβλιοθήκης. Στα Αναγνωστήρια του 2ου και 3ου ορόφου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με διακριτικότητα έτσι ώστε να μην εμποδίζουν τη μελέτη.

Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το κτίριο φυλάσσεται με λειτουργία συναγερμού, και ότι οι εσωτερικοί χώροι της Βιβλιοθήκης προστατεύονται και παρακολουθούνται από ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης).

Τα προσωπικά τους είδη οι χρήστες μπορούν να τα φυλάσσουν στα ειδικά ερμάρια του ισογείου με δική τους ευθύνη.

Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται (δανεισμός, φωτοτυπίες, έκδοση καρτών, πληροφοριακά αιτήματα, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ), με εξαίρεση στα άτομα με κινητικά προβλήματα όπου εξυπηρετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Οι χρήστες οφείλουν να υποβάλλουν με σαφήνεια τα αιτήματά τους στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολία στη χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού της.

Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση των τεκμηρίων που τους παρέχονται (να μη σημειώνουν πάνω στα βιβλία, να μη χρησιμοποιούν αντικείμενα που είναι δυνατό να προκαλέσουν φθορές στα βιβλία, να μην αφαιρούν σελίδες ή φωτογραφικό υλικό από τα βιβλία, και, γενικώς να μην προβαίνουν σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν το τεκμήριο που τους έχει διατεθεί, ενώ θα πρέπει να ενημερώνουν τον αρμόδιο υπάλληλο για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιληφθούν και χρήζει την προσοχή.

Χρήστες, που, επανειλημμένα δυστροπούν χωρίς λόγο ή δημιουργούν προβλήματα σε άλλους χρήστες, δε συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού ή συμπεριφέρονται ανάρμοστα, αποβάλλονται οριστικά από τη Βιβλιοθήκη.

Υπηρεσίες Αναγνωστηρίου

Το Αναγνωστήριο λειτουργεί σε δυο επίπεδα: α) για μελέτη και έρευνα στον 1ο και 2ο όροφο, και β) στο Media Lab του ισογείου.

Στα Αναγνωστήρια του 2ου και 3ου ορόφου, οι χρήστες οφείλουν να κάνουν ησυχία και να μιλούν χαμηλόφωνα, ενώ δεν επιτρέπεται να καταναλώνουν φαγητό, ποτό, καφέ κλπ. Επιτρέπεται μόνο η πόση εμφιαλωμένου νερού.

Τα Αναγνωστήρια είναι διαθέσιμα στο κοινό, είτε αυτό κάνει χρήση των συλλογών της Βιβλιοθήκης, είτε δικού του υλικού.

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να δεσμεύσει για ορισμένο χρονικό διάστημα τα Αναγνωστήρια για να τα χρησιμοποιήσει για δραστηριότητες και εκδηλώσεις όταν κρίνεται αναγκαίο.

Δανεισμός – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Χρηστών

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς μπορούν να δανειστούν σχεδόν όλο το υλικό της Κεντρικής και Κινητής Βιβλιοθήκης (βιβλία, περιοδικά, ereaders, κλπ.).

Δε δανείζονται

 • Το πληροφοριακό υλικό
 • Οι κλειστές συλλογές
 • Τεκμήρια που έχουν δεσμευθεί για εργασίες, εκθέσεις, προβολές ή εκδηλώσεις
 • Οπτικοακουστικό υλικό (cds, dvds, κασέτες, slides, δίσκοι βινυλίου κλπ.)
 • Λογισμικό υλικό
 • Χάρτες, εφημερίδες και δεμένα περιοδικά
 • Επιτραπέζια παιχνίδια

Τεκμήρια που δε δανείζονται μπορούν να δανεισθούν κατ’ εξαίρεση, με φειδώ και κατά την κρίση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, σε περιπτώσεις έρευνας και εργασιών, καθώς και σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης πνευματικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων (πχ, σχολεία, νηπιαγωγεία) κλπ.

Μέλη

Κάθε πολίτης και φορέας (με πληρεξούσιο) ο οποίος επιθυμεί να δανείζεται υλικό της Βιβλιοθήκης, εφοδιάζεται με κάρτα μέλους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Για την Κινητή Βιβλιοθήκη εγγράφονται κυρίως φορείς, χωρίς να αποκλείεται και ιδιώτες. Για την έκδοσή της κάρτας απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισότιμου αποδεικτικού εγγράφου ή πληρεξουσίου σε περίπτωση εκπροσώπησης φορέα, και η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Για τους μαθητές της βασικής εκπαίδευσης (μέχρι 13 ετών) είναι απαραίτητη η ενημέρωση και η έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα για την έκδοση της κάρτας (με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και υποβολής ενυπόγραφης σχετικής αίτησης).

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης πρέπει να ενημερώνουν άμεσα το γραφείο δανεισμού, για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών στοιχείων (διεύθυνσης κατοικίας τους, αριθμού τηλεφώνου, ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, αλλαγής ταυτότητας κλπ.).

Η συνδρομή των χρηστών ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Με την ανανέωση της συνδρομής γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος και επικαιροποίηση των στοιχείων των χρηστών.

Η κάρτα μέλους είναι απολύτως προσωπική και ο κάτοχός της φέρει την αποκλειστική ευθύνη για υλικό που έχει καταχωρηθεί σε αυτή. Η κάρτα μέλους δεν εκχωρείται σε άλλους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης διαγράφεται από το αρχείο μελών.
Η κάρτα μέλους εκδίδεται δωρεάν.

Δανεισμός

Δανεισμός πραγματοποιείται με την επίδειξη της κάρτας μέλους ή με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισότιμου αποδεικτικού εγγράφου.

Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί συνολικά μέχρι 7 τεκμήρια (5 βιβλία και 2 περιοδικά ή βιντεοκασέτες, CD, DVD κλπ.).

Η διάρκεια δανεισμού για τα βιβλία και περιοδικά (εκτός του τελευταίου τεύχους) είναι 15 ημέρες, με δικαίωμα και 2 ανανεώσεων (ακόμη και τηλεφωνικών) – των 15 ημερών έκαστη, – κι εφόσον το τεκμήριο δεν έχει ζητηθεί από άλλο μέλος. Περαιτέρω ανανέωση δεν είναι δυνατή.

Η τελευταία υπογεγραμμένη έντυπη απόδειξη κίνησης δανεισμού αναιρεί οποιαδήποτε προηγούμενη, και δεσμεύει και τους δυο συμβαλλόμενους (μέλος και Βιβλιοθήκη).
Για καθυστέρηση μερικών ημερών την πρώτη φορά γίνεται σύσταση και υπενθύμιση για τις δεσμεύσεις που έχει αποδεχθεί ο χρήστης κατά την εγγραφή του. Σε περίπτωση που επαναληφθεί η καθυστέρηση επιστροφής του τεκμηρίου που δανείστηκε, το μέλος στερείται αρχικά του δικαιώματος δανεισμού από δύο (2) έως και έξι (6) μήνες (μετάπτωση συνδρομής σε προσωρινή κλειστή). Στην περίπτωση που αυτή η συμπεριφορά επαναληφθεί και ο χρήστης δε συμμορφώνεται στις συστάσεις του προσωπικού, τότε το μέλος στερείται του δικαιώματος δανεισμού (οριστική κλειστή συνδρομή).

Οι αναγνώστες οφείλουν να επιστρέφουν τα τεκμήρια στην κατάσταση την οποία τα δανείστηκαν. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τεκμηρίου το μέλος υποχρεούται στην αντικατάστασή του με το ίδιο το τεκμήριο ή, σε περίπτωση απόλυτης αδυναμίας (π.χ. εξάντλησης κυκλοφορίας του) με άλλο τεκμήριο που υποδεικνύει η Βιβλιοθήκη. Δε γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο.

Ο δανεισμός και όλες οι συναλλαγές των χρηστών με τη Βιβλιοθήκη εν γένει, σταματούν 15΄ πριν τη λήξη του ωραρίου της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να ενημερωθούν τα αντίγραφα ασφαλείας (backup) και να κλείσουν ομαλά όλα τα συστήματα.

Κρατήσεις αντιτύπων

Υπάρχει δικαίωμα κράτησης τεκμηρίου κατά σειρά προτεραιότητας. Η κράτηση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά. Το μέλος υποχρεούται να προσέλθει για το δανεισμό εντός 24 ωρών από την ειδοποίησή του, ειδάλλως το αντίτυπο θα δανεισθεί στο επόμενο μέλος που το ζήτησε.

Τα παραπάνω όρια αριθμού τεκμηρίων, διάρκειας δανεισμού και κράτησης μπορούν να διαφοροποιηθούν σε ειδικές περιπτώσεις και όταν οι εξαιρέσεις αυτές δεν προκαλούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης.

ΑΡΘΡΟ 6ο – MEDIA LAB

Λειτουργία Media Lab

Το Media Lab δημιουργήθηκε στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης από το Future Library το φθινόπωρο του 2013, με την αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», και ακολουθεί τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Στοχεύει να δώσει λύσεις και διεξόδους κυρίως σε εφήβους, μαθητές, φοιτητές, νέους επαγγελματίες, ανέργους και μετανάστες, προσφέροντας υπηρεσίες που έχουν ως επίκεντρο την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και με δραστηριότητες γύρω από τις τέχνες, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Το Media Lab διακρίνεται σε τέσσερις πρακτικούς και σύγχρονους χώρους με διαφορετικές λειτουργίες και δυνατότητες:

 1. Χώρος διαδραστικής συνεργασίας (Co-working Lounge)
 2. Χώρος πρόσβασης στο διαδίκτυο (PC Room
 3. Στούντιο ηχογράφησης (Music Studio)

Η χρήση του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του Media Lab επιτρέπεται σε όλους τους ενήλικες, μέλη της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες του Media Lab είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα μέσα που χρησιμοποιούν όπως ακριβώς τα παρέλαβαν, και το χώρο καθαρό και τακτοποιημένο. Επισημαίνεται ότι για λόγους ασφαλείας ο χώρος του Media Lab εποπτεύεται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.
Στις δράσεις εντός του Media Lab δεν επιτρέπεται χρέωση από ιδιώτες με κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Νέοι 15-18 ετών πρέπει να έχουν γονική άδεια για τη χρήση του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του Media Lab, υποβάλλοντας αίτηση χρήσης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους γονείς ή τον κηδεμόνα, αποδεχόμενοι τους όρους και λαμβάνοντας γνώση της πολιτικής χρήσης του Media Lab και του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, αδειοδοτούν τη χρήση των υπολογιστών στα παιδιά τους, την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση του λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού, και αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών και φθορών.

Παιδιά κάτω των 12 ετών μπορούν να κάνουν χρήση του Media Lab μόνο αν συνοδεύονται και εποπτεύονται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, οι οποίοι είναι πάντοτε υπεύθυνοι για τον έλεγχο της δραστηριότητας των παιδιών τους.

Οι άνεργοι και οι άποροι πρέπει να προσκομίζουν την κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή την κάρτα Απορίας για τις περιπτώσεις που υπάρχουν υπηρεσίες με χρεώσεις ώστε να επωφεληθούν της έκπτωσης ή της απαλλαγής από ενδεχόμενη δαπάνη.

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του MEDIA LAB, και γενικότερα της Βιβλιοθήκης, και περιστασιακοί χρήστες, μη μέλη της Βιβλιοθήκης (πχ τουρίστες, περαστικοί), με την προϋπόθεση επίδειξης της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου, δήλωσης των στοιχείων τους και υπογραφής σε σχετικό έντυπο δήλωσης χρήσης.

Χώρος διαδραστικής συνεργασίας (Co-working Lounge)

Το co-workig lounge είναι ένας μοντέρνος χώρος όπου ο χρήστης μπορεί να διαβάσει οτιδήποτε ή το βιβλιακό υλικό του χώρου (αγορά εργασίας, υπολογιστές και πληροφορική, εφημερίδες και περιοδικά, κόμικς), να διεξάγει μια ομαδική δράση, ένα σεμινάριο, μία εκδήλωση, ένα εργαστήριο, να παρακολουθήσει με την παρέα ή την ομάδα του μία ταινία, να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες χρήσης του διαδραστικού πίνακα και του NUC με τη γρήγορη ενσύρματη σύνδεση του στο διαδίκτυο, να πραγματοποιήσει μία τηλεδιάσκεψη ή βιντεοκλήση, ένα διαδικτυακό σεμινάριο ή webinar, να παρακολουθήσει οργανωμένες και προγραμματισμένες δράσεις από τη Βιβλιοθήκη, να παρουσιάσει μια ιδέα, μια δημιουργία, μια κατασκευή, ένα βιβλίο, να συνδέσει το δικό του laptop ή άλλη συμβατή συσκευή (αν είναι απαραίτητο) στο διαδραστικό σύστημα, να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο με τη δική του φορητή συσκευή μέσω της wi-fi σύνδεσης της Βιβλιοθήκης, να δημιουργήσει ή απλά να εκτονωθεί αφήνοντας τα χνάρια του στον εκφραστικό πίνακα γραφής ή να χαλαρώσει στο άνετο σαλόνι-αναγνωστήριο του lounge.

Η πρόσβαση στο co-workig lounge είναι ελεύθερη για όλους τους χρήστες και επισκέπτες της βιβλιοθήκης, εγγεγραμμένα ή μη μέλη, με την προϋπόθεση να μην έχει δεσμευθεί ο χώρος από άλλους χρήστες για την υλοποίηση δράσεων.

Για τη δέσμευση του χώρου και χρήσης του εξοπλισμού απαιτείται η έγκαιρη κράτηση κατόπιν αιτήσεως, ακόμη και προφορικής, για αποκλειστική χρήση του co-workig lounge από τους αιτούντες. Πριν τη χρήση του co-workig lounge οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται στο σύνολο του το κανονισμό χρήσης του Media Lab και ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών, σε περίπτωση φθορών. (κατάλογος με το κόστος κάθε εξοπλισμού), και ότι θα συνεργάζονται με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης/δράσης..

Σε περίπτωση κράτησης ο αριθμός ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν το Χώρο Διαδραστικής Συνεργασίας δε μπορεί να υπερβαίνει τα 25 άτομα αν είναι εργαστήριο και τα 50 αν είναι μαζική εκδήλωση.

Χώρος πρόσβασης στο διαδίκτυο (PC Room)

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λεβαδείας στο PC Room του Media Lab παρέχει προσωπικούς υπολογιστές για δημόσια χρήση. Σε διάθεση του κοινού/χρηστών της Βιβλιοθήκης βρίσκονται 5 ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Στον ίδιο χώρο υπάρχει και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και περιφερειακά συστήματα (οθόνη ανάγνωσης και εκτυπωτής Braille) με τα οποία παρέχεται η δυνατότητα στα Άτομα με Αναπηρίες να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να εκτελούν διάφορες εργασίες με χρήση Η/Υ. Ο εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Media Lab της Βιβλιοθήκης (στο PC Room). Άλλα περιφερειακά συστήματα ειδικά για ΑμεΑ μπορούν να δανειστούν κατά περίπτωση. Τα ΑμεΑ δε χρεώνονται για υπηρεσίες που έχουν πιθανόν έχουν κοστολογηθεί από τη Βιβλιοθήκη (πχ για υπέρβαση δικαιούμενων εκτυπώσεων ή φωτοαντιγράφων).

Στο PC Room ο χρήστης μπορεί να διαβάσει, να έχει πρόσβαση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης (OPAC) και στην ψηφιακή της συλλογή, να έχει πρόσβαση σε αποκλειστικό ψηφιακό περιεχόμενο, να αναζητήσει νέες θέσεις εργασίας. να φτιάξει το βιογραφικό του, να το αποστείλει ή να το εκτυπώσει, να έχει πρόσβαση στις online εφημερίδες του Press Display, να χρησιμοποιήσει ή γνωρίσει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τα ΑμεΑ, να δανειστεί το πληκτρολόγιο Braille, να δημιουργήσει και να εκτυπώσει κείμενα σε γραφή Braille, να διεξάγει ένα σεμινάριο ή εργαστήριο πληροφορικής, να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες χρήσης των υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας με τη γρήγορη ενσύρματη σύνδεση τους στο διαδίκτυο και τα πολλά free λογισμικά editing, να παρακολουθήσει οργανωμένα και προγραμματισμένα εργαστήρια από τη Βιβλιοθήκη, να ζητήσει εκτύπωση ή σκανάρισμα, να ζητήσει βοήθεια από το προσωπικό, ή απλά να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο.

Η Βιβλιοθήκη δε μπορεί να λογοκρίνει ή να ελέγξει το περιεχόμενο των πληροφοριών που υπάρχουν στο Διαδίκτυο (λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς του), οι δε πληροφορίες και το υλικό που αντλούνται από αυτό δεν είναι όλες ακριβείς, επαρκείς, σύγχρονες και, από νομική, ηθική και φιλοσοφική άποψη, αποδεκτές από όλο τον κόσμο.
Η Βιβλιοθήκη παρέχει δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης (wi-fi) σε όλο το κτίριο. Οι χρήστες μπορούν να συνδέονται ασύρματα κάνοντας χρήση της δικής τους φορητής συσκευής (laptop, tablet, smartphone), αφού ζητήσουν τα στοιχεία του λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασης από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Οι χρήστες σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνοι για την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο και το υλικό με το οποίο έρχονται σε επαφή. Οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για έννομους σκοπούς. Οι απαράδεκτες χρήσεις περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά): παρενόχληση άλλων χρηστών, καταστροφή ή ζημία στον εξοπλισμό, το λογισμικό ή τα στοιχεία που ανήκουν στη Βιβλιοθήκη ή σε άλλους χρήστες, παράνομος έλεγχος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παράνομη αντιγραφή προστατευμένου υλικού (πνευματικά δικαιώματα) κλπ.

Η εμφάνιση οπτικού υλικού με καταφανή σεξουαλική προέκταση και ακραία βία δεν επιτρέπεται. Παρόλα αυτά, σε μία προσπάθεια να προστατευθούν οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών από ενδεχόμενη ζημία, στο δίκτυο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί η κατάλληλη εφαρμογή φιλτραρίσματος από το EDUNET-Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο που ισχύει για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Εντούτοις, το λογισμικό του ΠΣΔ μπορεί να μην εμποδίσει την προσπέλαση σε μερικές περιοχές που οι γονείς θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν ως απαράδεκτες. Γι’ αυτό το λόγο οι γονείς και μόνο οι γονείς είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τον έλεγχο της δραστηριότητας των παιδιών τους στο Διαδίκτυο.

Απαγορεύεται η χρήση λογισμικού και οποιουδήποτε υλικού προέρχεται από εξωτερική πηγή, η διαγραφή, η αλλαγή, η προσθήκη προγραμμάτων, και η αλλαγή ρυθμίσεων που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή, καθώς και η οποιαδήποτε μεταβολή στο hardware του εξοπλισμού των υπολογιστών.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για τυχόν καταστροφές, που γίνονται σκόπιμα ή και από βαρύτατη αμέλεια (ενδεχόμενο δόλο).

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μπορεί να διακόψει τη λειτουργία των Η/Υ, αν, κατά την κρίση του, εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει τους υπολογιστές του PC Room για εκπαιδευτικές ανάγκες ή άλλους λόγους, που συνδέονται με τις δραστηριότητές της.

Χρήση των Η/Υ του PC Room

Οι χρήστες υπογράφουν σχετικό έντυπο πριν και μετά τη χρήση των υπολογιστών του Media Lab, όπου συμπληρώνουν το όνομά τους, τον αριθμό μέλους (ΚΩΜ) στη Βιβλιοθήκη, το όνομα του υπολογιστή και την ώρα έναρξης και λήξης της χρήσης του. Με την υπογραφή του εντύπου αυτού ουσιαστικά δηλώνεται από τους χρήστες ότι είναι γνώστες του κανονισμού λειτουργίας του Media Lab, αλλά και γνώστες βασικού χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Για τη χρήση του Διαδικτύου στο MEDIA LAB της Βιβλιοθήκης, τηρείται σειρά προτεραιότητας, καθ’ υπόδειξη του αρμοδίου υπαλλήλου, εκτός αν ρυθμίζεται από σχετικό λογισμικό (πχ Cybera).

Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορούν, περισσότερα του ενός άτομα, να χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή, αν το απαιτεί κοινή εργασία και με την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Χρήστες που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες λειτουργίας του παρόντος Οδηγού, στερούνται του δικαιώματος χρήσης των Η/Υ για δέκα ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής, η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και τελείως το δικαίωμα πρόσβαση στους Η/Υ και τους χώρους του Media Lab ή ακόμη και την οριστική αποβολή του από τη Βιβλιοθήκη.

Ώρες πρόσβασης: Ακολουθείται το εκάστοτε ισχύον ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό (χειμερινό – θερινό).

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός χρήσης των Η/Υ για

 • αναζήτηση-ανάκτηση στους καταλόγους της Βιβλιοθήκης (OPAC) και την ψηφιακή της συλλογή
 • στις συνδρομητικές υπηρεσίες και βάσεις δεδομένων (πχ Press Display)
 • αναζήτηση εργασίας

Ο χρόνος χρήσης από ένα άτομο περιορίζεται στα 30’ σε ώρα αιχμής-αναμονής από άλλους χρήστες. Διαφορετικά, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στη διάρκεια των ωρών χρήσης.
Οι υπολογιστές τερματίζονται 15’ πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης.

«Μεταφορτώσεις» αρχείων (Downloading)

Οι χρήστες Η/Υ μπορούν προσωρινά να «κατεβάσουν» (downloading) αρχεία και να τα μεταφέρουν σε δική τους εξωτερική πηγή (πχ USB sticks/φλασάκια), ή να τα εγγράψουν («κάψουν») δικό τους αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD, Blu-Ray).

Απαγορεύεται η εγκατάσταση λογισμικού και η ανταλλαγή ή διακίνηση υλικού με χρήση torrent ή direct downloads.

Η Βιβλιοθήκη δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή καταστροφή των προσωπικών δίσκων μεταφοράς δεδομένων.

Στους υπολογιστές του MEDIA LAB, αλλά και σε όλους τους υπολογιστές της βιβλιοθήκης που διατίθενται προς δημόσια χρήση, δεν είναι δυνατή η φύλαξη προσωπικών ηλεκτρονικών αρχείων εκ των πραγμάτων. Τους αποθηκευτικούς χώρους των δημοσίων υπολογιστών, τους «αδειάζει» σε τακτά χρονικά διαστήματα το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

Εκτυπώσεις

Η εκτύπωση γίνεται έμμεσα με την αποστολή by email του επιθυμητού αρχείου ή link στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Δανεισμού. Η τελική εντολή εκτύπωσης δίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου.

Παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν εκτύπωσης μέχρι 5 σελίδες την ημέρα. Αν το επιθυμητό προς εκτύπωση υλικό υπερβαίνει αυτές, ο χρήστης υποχρεούται να προσκομίσει τριπλάσιας ποσότητας φύλλα εκτύπωσης που απαιτούνται (το μέτρο αυτό προβλέπεται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης των εκτυπωτών & αναλωσίμων τους, και της δυνατότητας συνέχισης παροχής της υπηρεσίας αυτής, για όσο διάστημα η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν).
Εκτυπώσεις γίνονται για εργασίες και έρευνες. Προσωπικές εργασίες και αρχεία εκτυπώνονται με φειδώ, κατά την κρίση του υπαλληλικού προσωπικού και την οικονομική δυνατότητα της Βιβλιοθήκης.

Σαρώσεις (scanning)

Σαρώσεις (scanning) γίνονται μόνο από υλικό της Βιβλιοθήκη για λογαριασμό των χρηστών από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μετά από σχετικό αίτημα και είναι δωρεάν. Η παράδοση του σκαναρισμένου υλικού παραδίδεται εντός 24/ωρου (ανώτατο όριο 5 σελίδες ανά ημέρα)

Φωτοαντίγραφα

Το υλικό της Βιβλιοθήκης δύναται να φωτοτυπηθεί. Αν και φωτοτυπικά μηχανήματα δεν υπάρχουν στο Media Lab αλλά σε άλλους χώρους της Βιβλιοθήκης, οι χρήστες του έχουν το δικαίωμα φωτοτύπησης κειμένων που τους ενδιαφέρει. Γι΄ αυτό το σκοπό οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται και να ζητούν τη συνδρομή του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Ο αριθμός των φωτοτυπημένων σελίδων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται από Διεθνείς Συμβάσεις και τους νόμους του Κράτους, για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών»).

Η φωτοτύπηση μέχρι και 5 σελίδες είναι δωρεάν, ενώ η υπέρβαση αυτού του ορίου υποχρεώνει τους χρήστες να προσκομίζουν τριπλάσιο χαρτί για τη δυνατότητα αναπλήρωσης των αναλωσίμων και συντήρησης των μηχανημάτων.

Απαγορεύεται για λόγους προστασίας η παραγωγή φωτοαντιγράφων από παλαιότυπα, σπάνια βιβλία, χαρακτικά, χειρόγραφα, βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν το 1920, καθώς και βιβλία που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει. Στην περίπτωση που κάποιο έντυπο δε διατίθεται για φωτοαντίγραφα, ο αναγνώστης λαμβάνει έγκριση από τον Διευθυντή, για φωτογράφηση, εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.

Επικοινωνία, Online υπηρεσίες, Κοινωνική δικτύωση κλπ.

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες e-mail μόνο μέσω των παρεχομένων υπηρεσιών providers ή οργανισμών του Διαδικτύου με χρήση και μόνο του browser (webmails) π.χ. Gmail, Sch.gr, Pathfinder, in.gr, Yahoo, Outlook κλπ. Η Βιβλιοθήκη δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών.

Επιτρέπεται η νόμιμη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και χρήσης online εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών παιχνιδιών (messengers, Facebook, chat, twitting, Second Life, κλπ.) με χρήση μόνο προεγκατεστημένων προγραμμάτων, αρκεί να μην παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και τηρούνται με συνέπεια οι όροι του παρόντος ΟΕΛ.

Βοήθεια

Οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης δεν είναι τεχνικοί υπολογιστών, αλλά μπορούν να παράσχουν βασική τουλάχιστον βοήθεια. Οποιοδήποτε πρόβλημα των χρηστών με του υπολογιστές, τεχνικής φύσεως, θα πρέπει να αναφερθεί στο Γραφείο Δανεισμού & Εξυπηρέτησης.
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δεν αναλαμβάνει δακτυλογράφηση εγγράφων.

Music Studio

Στο Music Studio μπορεί ο χρήστης να κάνει την παραγωγή και επεξεργασία βίντεο ήχου και εικόνας,να σχεδιάσει,να συνθέσει ή να γράψει μουσική, να καταγράψει μια ψηφιακή ιστορία, να ηχογραφήσει ένα ραδιοφωνικό σποτ,να ηχογραφήσεις μία ραδιοφωνική εκπομπή, να ηχογραφήσει ένα τραγούδι, να ηχογραφήσει ένα τραγούδι με το συγκρότημά του, να κάνει πρόβα με το μικρό συγκρότημά του, να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του υπερσύγχρονου ηλεκτρονικού υπολογιστή iMAC με τη γρήγορη ενσύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, να γνωρίσει και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες των εγκατεστημέων επαγγελματικών προγραμμάτων (ήχου και παραγωγής μουσικής, συλλογής ψηφιακών μουσικών οργάνων, επεξεργασίας βίντεο, εικόνας και σχεδίου), να παίξει ή να μελετήσει με την ακουστική κιθάρα, να χρησιμοποιήσει τον ενισχυτή για τη δική του ηλεκτρική κιθάρα, να χρησιμοποιήσει ή δανειστεί εντός της Βιβλιοθήκης τη φωτογραφική μηχανή/κάμερα, να παρακολουθήσει οργανωμένα και προγραμματισμένα εργαστήρια από τη Βιβλιοθήκη, να γνωρίσει τις δυνατότητες και τη λειτουργίας ενός studio ηχογράφησης με τα μέσα που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.

Η χρήση του music studio μπορεί να γίνει μόνο με έγκαιρη κράτηση εφόσον είναι ελεύθερο, με μέγιστη διάρκεια χρήσης 2 ώρες, με δυνατότητα ανανέωσης χρόνου, εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση, με μέγιστη διάρκεια χρήσης 3 ώρες ανά ημέρα. Για τη δέσμευση του χώρου και χρήσης του εξοπλισμού απαιτείται η έγκαιρη κράτηση κατόπιν αιτήσεως για αποκλειστική χρήση του χώρου και του εξοπλισμού. Υποβάλλοντας την αίτηση υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται στο σύνολο του τον κανονισμό χρήσης του Media Lab, ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών σε περίπτωση φθορών και κακής χρήσης, και ότι θα συνεργάζονται με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης όπου χρειαστεί.

Οι χρήστες του music studio είναι υποχρεωμένοι να επαναφέρουν τα μηχανήματα στην κατάσταση αδράνειας ομαλά, να παραδίδουν τα μέσα που χρησιμοποιούν όπως ακριβώς τα παρέλαβαν, και να διατηρούν το χώρο καθαρό και τακτοποιημένο. Όλος ο εξοπλισμός του Music Studio χρησιμοποιείται μόνο εντός του χώρου αυτού, με εξαίρεση τη φωτογραφική μηχανής και την ακουστική κιθάρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν τη φωτογραφική μηχανή για χρήση εντός της Βιβλιοθήκης. Για το δανεισμό της οι χρήστες θα πρέπει να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δεσμεύονται ότι θα είναι αυτοί και μόνοι αυτοί υπεύθυνοι για τη φωτογραφική μηχανή, ότι θα αντικαταστήσουν τη φωτογραφική μηχανή σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας με μηχανή την ίδια ή άλλη ίδιας όμως αξίας και δυνατοτήτων, ότι θα επιστρέψουν τη φωτογραφική μηχανή όπως την παρέλαβαν με τη λήξη του χρόνου δανεισμού που δικαιούνται, διαφορετικά θα υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις.

Κάθε χρήστης μπορεί να δανειστεί τη φωτογραφική μηχανή για 2 ώρες ανά ημέρα. Πριν και μετά το δανεισμό παρουσία του χρήστη γίνεται έλεγχος της φωτογραφικής μηχανής. Ο χρήστης δε πρέπει να αφήσει από την επίβλεψή του τη φωτογραφική μηχανή σε καμία περίπτωση να τη χάσει ή να προκαλέσει βλάβη. Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης της φωτογραφικής μηχανής και των παρελκομένων της (φορτιστή, προστατευτικών καλυμμάτων, θήκης κλπ.), ο χρήστης θα κληθεί να αποκαταστήσει τη ζημιά, βάσει της δήλωσης που έχει υπογράψει.

Η μηχανή θα πρέπει να έχει επιστραφεί τουλάχιστον 20 λεπτά πριν το κλείσιμο της βιβλιοθήκης. Πριν την επιστροφή της μηχανής ο χρήστης πρέπει να επαναφέρει τη φωτογραφική μηχανή στις αρχικές της ρυθμίσεις, και να έχει αδειάσει την κάρτα μνήμης μεταφέροντας τα αρχεία σε δικό του αποθηκευτικό μέσο. Η Βιβλιοθήκη σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για την απώλεια ή καταστροφή των προσωπικών αρχείων του χρήστη.

Η φωτογραφική μηχανή δε δανείζεται αν είναι δεσμευμένη για κάλυψη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης.

ΑΡΘΡΟ 7ο – ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Παιδικό και Εφηβικό Τμήμα λειτουργεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τις ανάγκες των παιδιών και των Εφήβων. Φυσικά, στο χώρο αυτό επιτρέπεται και ενδείκνυται η παραμονή ενηλίκων εφόσον συνοδεύουν παιδιά.

Το Παιδικό και Εφηβικό Τμήμα της Δ.Κ.Β.Λ. καλύπτει τις ηλικίες από τη βρεφική έως και την εφηβική, και παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες με αυτές των ενηλίκων.

Η Βιβλιοθήκη υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράμματα και οργανώνει για τις ανάγκες του Παιδικού Τμήματος εκστρατείες δημιουργικότητας και φιλαναγνωσίας, εκθέσεις βιβλίων, καθώς επίσης και παιδαγωγικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς (Σχολεία, κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας διαθέτει μια κινητή μονάδα, που δραστηριοποιείται στο Νομό Βοιωτίας, στην επαρχία Παρνασσίδας του Νομού Φωκίδας, στο Στερεοελλαδικό Τμήμα του Ν. Ευβοίας και στο βόρειο τμήμα του Ν. Αττικής, ιδρύοντας δανειστικά κέντρα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, νοσοκομεία, γηροκομεία, κατασκηνώσεις, συλλόγους, άλλα ιδρύματα και πολιτιστικούς φορείς.

Η κινητή μονάδα διαθέτει πλούσια συλλογή, της οποίας ο εμπλουτισμός γίνεται με επιλογή και γνώμονα τον πληθυσμό που εξυπηρετεί και τις ανάγκες του, με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Για την επιλογή και τον καθορισμό των δανειστικών κέντρων λαμβάνονται υπόψη η μη ύπαρξη σταθερής Βιβλιοθήκης στις σχολικές κοινότητες και η αδυναμία πρόσβασης των κατοίκων σε άλλη Βιβλιοθήκη. Οι επισκέψεις στα δανειστικά κέντρα προγραμματίζονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ο κάθε κύκλος επίσκεψης πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το κάθε δανειστικό κέντρο ορίζει υπεύθυνο με τον οποίο συνεργάζεται η Βιβλιοθήκη, για τον προγραμματισμό των επισκέψεων, για το δανεισμό και την επιστροφή του υλικού, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από κοινού, για την παροχή στατιστικών στοιχείων για υποβοήθηση της αρτιότερης υλοποίησης του έργου της κινητής βιβλιοθήκης, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται της προώθησης της αναγνωσιμότητας και της γνώσης. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να συγκεντρώσει και να επιστρέψει τα τεκμήρια που δανείστηκαν στην επόμενη επίσκεψη της κινητής μονάδας.

Βιβλία ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό (κασέτες, CD ROM, DVD) που καταστρέφεται ή χάνεται πρέπει να αντικατασταθεί. Η δαπάνη βαρύνει το φορέα, τους μαθητές ή τους χρήστες που το κατέστρεψαν ή το έχασαν και γίνεται με ευθύνη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της σχολικής μονάδας ή του υπευθύνου του φορέα υποδοχής.

ΑΡΘΡΟ 9ο – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη , στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και συμμετέχοντας ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής της, διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες, συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, λογοτεχνικά σεμινάρια, μαθήματα κλασικής παιδείας, κινηματογραφική λέσχη με προβολή ταινιών, τα σενάρια των οποίων βασίζονται σε λογοτεχνικά έργα, εκθέσεις και άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις, προκειμένου να προωθήσει τη γνώση, να αναδείξει και να προβάλλει την τοπική πνευματική και πολιτισμική παράδοση, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Σε περίπτωση που η Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί εκθέσεις τεκμηρίων ή συμμετέχει σε εκθέσεις με τεκμήριά της, εκτός των χώρων της, με σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Εφορευτικού Συμβουλίου, απαιτείται η πιστή τήρηση όσων προβλέπει «Ο Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» Υ.Α 83064/ΙΖ/20.8.2003/ΥΠΕΠΘ στο εδάφιο 3.3 «Έκθεση τεκμηρίων και μεταφορά».

Αίθουσα εκδηλώσεων

Στον 3ο όροφο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί αίθουσα εκδηλώσεων. Η αίθουσα μπορεί να παραχωρηθεί προς χρήση σε τρίτους μετά από αίτημα που έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν, και αφού εγκριθεί από το Εφορευτικό Συμβούλιο.
Οι χρήστες της αίθουσας οφείλουν να διατηρούν το χώρο καθαρό και να τον επιστρέφουν στην κατάσταση που τον παρέλαβαν,

Ομάδες Βιβλιοθήκης

Στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς λειτουργούν υπό την εποπτεία της ομάδες ή λέσχες όπως ανάγνωσης για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, ομάδες φωτογραφίας είτε με εθελοντές συντονιστές είτε σε συνεργασία με επαγγελματίες ή με φορείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Οι ομάδες συναντώνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα εντός της βιβλιοθήκης ή διαδικτυακά.

Εκδόσεις

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας, στην προσπάθειά της να συμβάλει στην πνευματική άνοδο του τόπου μας, συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης με μια αξιόλογη εκδοτική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί κυρίως στην έκδοση βιβλίων τοπικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος και στοχεύει στη γνωριμία του αναγνώστη με την περιοχή μας πάνω σε θέματα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, λογοτεχνικά, εικαστικά, στην εξυπηρέτηση των στόχων της Βιβλιοθήκης καθώς και στην προβολή του έργου της.

Προκειμένου να εκδοθεί ένα έργο άλλων ιδιωτών ή φορέων, απαιτείται υποβολή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο, συνοδευμένο από κατάθεση ενός δοκιμίου του προς έκδοση τεκμηρίου. Ο Διευθυντής φέρει το θέμα στο Εφορευτικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει για την έκδοση ή όχι. Σε περίπτωση έκδοσης, συντάσσεται σχετικό συμφωνητικό, μεταξύ του ενδιαφερομένου και της Βιβλιοθήκης. Τα πνευματικά δικαιώματα και η τυχόν εμπορική εκμετάλλευση του έργου ανήκουν στη Βιβλιοθήκη. Στο συγγραφέα παρέχεται περιορισμένος αριθμός αντιτύπων, – που ορίζεται κάθε φορά από το Εφορευτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή – για προσωπική του χρήση και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Την εμπορική εκμετάλλευση των εκδόσεων έχει αποκλειστικά η Βιβλιοθήκη.

ΑΡΘΡΟ 10ο – ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας αναπτύσσει σύστημα διαδανεισμού έντυπου και ψηφιακού υλικού (βιβλίων, περιοδικών) με άλλες Βιβλιοθήκες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της.

Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού είναι απαραίτητη η υπογραφή μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων Βιβλιοθηκών, κατά περίπτωση, ενός συμφωνητικού συνεργασίας στο οποίο θα περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα γίνεται ο δανεισμός του υλικού που έχουν στην κατοχή τους σύμφωνα με τους κανόνες δανεισμού της κάθε Βιβλιοθήκης με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του αναγνωστικού τους κοινού.

ΑΡΘΡΟ 11ο – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές των ελληνικών Πανεπιστημίων (πχ των σχολών Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας) καθώς και σε σπουδαστές των σχολών Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ της χώρας, να πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική τους πρακτική εξάσκηση. Η πραγματοποίηση της εξάσκησης γίνεται κατόπιν συμφωνίας με τη Βιβλιοθήκη και το αντίστοιχο τμήμα των σχολών Βιβλιοθηκονομίας.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας δίνει τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν εθελοντικά προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε όλα τα τμήματα της Βιβλιοθήκης, αφού υποβάλλουν σχετικό αίτημα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τον παρόντα Οδηγό Εσωτερικής Λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, και να δημοσιοποιεί κάθε μεταβολή στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου και στο δικτυακό της τόπο http://iblivadia.wikidot.com/

Leave a Reply